Tyrimai

 
Viešojo sektoriaus kultūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų nustatymas
Kultūros ir kūrybinių paslaugų savivaldybių kultūros įstaigose tyrimas
Lietuvos kultūros tarptautiškumo politikos formavimo ir įgyvendinimo tobulinimas. Galimybių studija
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimas. Galutinė ataskaita
Kultūros paveldo tvarkybos reglamentų ir statybos techninių reglamentų tarpusavio suderinamumo analizė
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (tvarkybos) paskatų sistemos vertinimas
Lietuvoje gyvenančių tautinėms mažumoms priklausančių asmenų padėties tyrimo ir rezultatų analizės ataskaita
Dainų ir šokio šventė. Tarpdisciplinis pilotinis tyrimas
Tyrimas „Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemonių taikymas ir galimas teisinio reglamentavimo tobulinimas“
Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studija ( Tyrimo priedai )
Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis (Galutinė tyrimo ataskaita) ( Tyrimo priedai )
Jaunų menininkų socialinės ir kūrybinės padėties tyrimas (Galutinė ataskaita)
Tyrimas „Vartotojų nuomonė apie informacinių technologijų ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose
Menas žmogaus gerovei
Kūrybinės industrijos - produktyvi Lietuvos ekonomikos dalis
Regionų kultūros būklės tyrimas
Lietuvos regioninių kultūros centrų situacijos analizė
Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei jų sukuriamo produkto plėtra regionuose galimybių studija