Rodyti viską

Konferencijos „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“ rezoliucija

Konferencijos dalyviai, atstovaujantys Lietuvos bibliotekų, kultūros centrų ir muziejų darbuotojus, savivaldybių administracijų atstovus, atsakingus už kultūros politiką remdamiesi Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (Žin., 2012, Nr. 61-3050), Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis (Žin., 2010, Nr. 80-4152), Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų programa (Žin., 2011, Nr. 130-6189), kitais Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės dokumentais, siejančiais valstybės socialinę bei ekonominę pažangą su visapusiškos asmenybės raida ir pabrėžiančiais viešųjų kultūros institucijų vaidmenį kuriant turtingą kultūrinę terpę, įvertindami tai, kad kultūros darbuotojų dėka ir pastangomis užtikrinamas nacionalinės kultūros, istorijos, tapatybės išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas, kultūros prieinamumas ir sklaida, neformaliojo ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą galimybės, ugdomos žinių visuomenės kompetencijos, skatinamas visuomenės kūrybiškumas ir dalyvavimas kultūros procesuose, mažinama socialinė ir skaitmeninė atskirtis, atkreipia Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į kritinę situaciją, susidariusią dėl neišspręstų kultūros darbuotojų darbo užmokesčio problemų ir siūlo:

Patvirtinti siekiamybę didinti finansavimą kultūrai iš šalies biudžeto nuo 0,6 proc. iki 1 procento.
Pakoreguoti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2014–2016 metų programos patvirtinimo.
Kelti kultūros darbuotojų atlyginimus, bei sieti su atestacija ir kultūros įstaigų akreditacija.

Reikšdami nerimą ir susirūpinimą dėl kultūros darbuotojų orumą žeminančios situacijos ir didėjančios socialinės įtampos kultūros įstaigose, konferencijos dalyviai ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę:

Užtikrinti valstybės ir savivaldos bendradarbiavimą, siekti darnios kultūros plėtros.
Pasirūpinti kultūros darbuotojų socialine sauga, sudaryti sąlygas profesiniam tobulėjimui ir atestacijai, o įstaigoms – akreditacijai.
Gerinti kultūros įstaigų, kaip sistemos administravimą. Siekti teisinio reglamentavimo sudarant sąlygas remti kultūrą, teikti mokesčių lengvatas ją remiantiems ar kultūrinę veiklą vykdančioms organizacijoms.
Rekomenduoti Kultūros ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų projektų vertinimo kriterijuose numatyti pirmumo teisę teikti projektų teikėjams iš bendruomenių, kurių teritorijose nėra kultūros ar švietimo įstaigų.
Vykdant pertvarką, steigiant naujas įstaigas, užtikrinti jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų kūrimą, tobulinimą ir vykdymą.

2013 m. spalio 16 d.
Vilnius

Administratorius
Administratorius
Straipsnį patalpino asociacija Kultūros savivaldos kolegijos svetainės administratorius http://www.aksk.lt

Parašykite komentarą